Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Sunday, August 22

Ingat dia di sana...

Sekian banyak nikmat yang dilupai...nikmat m a k a n ... b er lim pa h - r u a h...

n i k m a t h i d u p... b e r me wa h - m e w a h...


nikmat k u a s a... n i k m a t m e r d e k a ... d a n ent a h a p a - a p a l a g i......kerna yang derita bukan empunya diri.
Ingat dia di sana...
kerna syukur yang sebenarnya...

... kan menggugah senario perdana.

No comments: