Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Friday, April 10

Empayar TuhanBertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas setiap sesuatu.


~terjemahan Surah at-Taghabun (Tipu-menipu), ayat 18~

No comments: