Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Thursday, December 31

Sastera Mutakhir?“Karya sastera pada masa lalu ada nilai moral tinggi dan mengandungi unsur kebaikan sehingga mudah diterima masyarakat berbanding sesetengah genre sastera masa kini yang tidak begitu menitik beratkan nilai moral".

~Pehin Mejar Jeneral (B) Datuk Seri Pahlawan Awang Mohammad Daud~

No comments: