Semua catatan yang tidak dinyatakan sumber/rujukannya adalah pandangan pribadi dan cetusan pengendali blog ini. Pembaca dibenarkan membuat salinan (copy paste), mencetak atau menyebarkannya di laman maya dengan memberikan kredit kepada blog ini: ©http://7kilas.blogspot.com. Sebarang percetakan bagi tujuan kormesial pula perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pengendali blog.


Saturday, March 1

Pesan II
Bertaqwalah... dan janganlah kamu bercerai-berai...Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam dan berpeganglah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadannya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat seksa yang berat.~Terjemahan Surah Ali Imran, 102-105~

No comments: